AKADEMIA DOROSŁOŚCI

Tematyka Akademii Dorsołości: uzależnienia, funkcjonowanie społeczne i zawodowe
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 12 spotkań po 3 godziny

Zajęcia w ramach Akademii Dorosłości przeznaczone są dla młodzieży w wieku 14-19 lat, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Biorąc pod uwagę wyzwania jakich może doświadczyć nastolatka/ek w związku z procesem dojrzewania, program rozwija umiejętności, które pozwolą poradzić sobie w kryzysie i uchronić przed wejściem w proces marginalizacji społecznej. Zawiera także seminaria i wykłady. W związku z tym skupia się na: 

– zwiększeniu wglądu uczestników, czyli ich zdolności do autorefleksji, świadomości własnych myśli i uczuć, co pozwala na lepsze rozumienie własnych działań,

– wzroście kompetencji społecznych uczestników w tym: rozwój satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, ćwiczeniu asertywności oraz wywierania wpływu społecznego, negocjacjowania, nauka rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności zmiany perspektywy

– umiejętności planowania przyszłości, zarządzania celami i organizacji czasu

– pracy z wartościami i emocjami.

Dzięki pracy w wymienionych obszarach może nastąpić wzrost pewności siebie w kontaktach społecznych, a co za tym idzie lepsze relacje interpersonalne. Z kolei wzrost umiejętności funkcjonowania zadaniowego przyczynia się do sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów, a w związku z tym skuteczniejszym funkcjonowaniu w roli ucznia. Klaryfikacja wartości i lepszy wgląd w funkcjonowanie psychoemocjonalne wspiera zarówno społeczny jak i zadaniowy obszar życia uczestników.