PAMIĘĆ ABSOLUTNA

Tematyka: pamięć i uczenie się
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 60/45min x 10 spotkań

Starożytni Grecy do tego stopnia doceniali rolę pamięci w ludzkim życiu, że oddawali jej cześć jako bogini Mnemozynie. Była ona dla nich tym, co stanowiło o ich tożsamości i dawało możliwość lepszego poznania otaczającej ich rzeczywistości. Współcześnie próżno jednakże szukać w szkolnych programach nauczania zajęć dotyczących doskonalenia pamięci, co należy uznać za poważne niedopatrzenie. Jak bowiem efektywnie przekazywać uczniom wiedzę, jeśli nie daje się im praktycznie żadnych narzędzi pozwalających na szybsze i skuteczniejsze jej przyswajanie? Celem warsztatów jest uzupełnienie edukacji uczniów o najważniejsze wiadomości dotyczące istoty, rodzajów i funkcjonowania pamięci. Kładziemy duży nacisk na aktywne ćwiczenie użytecznych technik – nazywanych od imienia greckiej bogini mnemotechnikami – ułatwiających zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Efektem proponowanych warsztatów może być nie tylko polepszenie się pamięci, ale także zwiększenie możliwości intelektualnych i potencjału poznawczego uczniów, co zaowocuje lepszymi ocenami i większą chęcią zdobywania wiedzy w przyszłości.