Profilaktyka dla dydaktyka- jak skutecznie realizować rekomendowane programy profilaktyczne.

Profilaktyka dla dydaktyka- czyli jak nauczyć nauczycieli skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą.  Program nastawiony jest na realizację szkoleń nauczycieli w obszarze profilaktyki uzależnień, agresji oraz innych zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej przy jednoczesnym promowaniu zdrowego stylu życia bez substancji psychoaktywnych. Celem realizacji jest ukształtowanie odpowiednich postaw wśród młodzieży, poprzez wcześniej przeszkolone i przygotowane osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację profilaktyki w szkołach. Program polega między innymi na treningu umiejętności interpersonalnych, takich jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, aktywne słuchanie czy radzenie sobie ze stresem oraz omówieniu zagadnień zdrowego stylu życia, substancji psychoaktywnych i ich wpływu na nasze życie i zdrowie. Uczestnicy w trakcie warsztatu zyskują wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości a w konsekwencji zachowań agresywnych. Uczestnicy  uzyskują ponadto wiedzę na temat różnych rodzajów przemocy rówieśniczej i domowej: fizycznej, werbalnej, ekonomicznej i seksualnej.. Dzięki uczestnictwu w programie uczestnicy uzyskają umiejętność oddziaływania na postawy prozdrowotne swoich uczniów – nie tylko w momencie realizacji programu ale w dłuższej perspektywie pracując z młodzieżą. CELE OGÓLNE:
 • Przeciwdziałaniem uzależnieniom
 • Przeciwdziałaniem agresji i przemocy – domowej i rówieśniczej
 • Zapoznanie uczestników z uzależnieniami behawioralnymi
 • Promocja zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów poprzez skuteczną realizację programów profilaktycznych
 • Podnoszenie kompetencji psychospołecznych nauczycieli, a pośrednio ich uczniów
 • Zapoznanie nauczycieli z bankiem programów rekomendowanych i dostosowanie odpowiednich programów rekoemdnowanych do potrzeb.
  CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Budowanie relacji umożliwiających dobrą współpracę w środowisku szkolnym
 • Poszerzenie kompetencji interpersonalnych nauczycieli
 • Przekazanie uczestnikom treści merytorycznych dotyczących skutków działania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmów przemocy domowej i rówieśniczej
 • Nauczenie uczestników jak reagować w sytuacjach, gdy uczniowie znajdują się pod wpływem substancji psychoaktywnych – jak rozpoznawać i gdzie zwracać się o pomoc
 • Jak przeciwdziałać uzależnieniom behawioralnym
 • Wzmocnienie systemu wsparcia koleżeńskiego w odwołaniu do wartości takich jak koleżeństwo, zaufanie, przyjaźń
 • Skutki prawne zażywania substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocy
 • Wdrożenie do realizacji skutecznych programów rekomendowanych w systemie rekomendacji
SUPERWIZJA PRACY NAUCZYCIELI Od 1 do 3 miesięcy po pierwszym szkoleniu będzie miało kolejne, realizowane w formie 4-godzinnej superwizji pracy profilaktycznej nauczycieli online. Będzie ono miało na celu pogłębienie integracji grupy, superwizję zrealizowanych przez nią projektów, a także wyznaczenie dalszych celów działania. Superwizja będzie się odbywać  w formie grupowej. Przykładowe tematy mogą dotyczyć ról grupowych, prowadzenia zajęć profilaktycznych w klasach, omówieniu trudnych sytuacji w codziennej pracy. Warsztaty będą miały również na celu utrzymanie projektu po jego zakończeniu – głównym celem jest danie know how którzy w nowym roku działać już jako samodzielna grupa odpowiednio przygotowanych profilaktyków.   REKRUTACJA UCZESTNIKÓW: Rekrutacja 15-20  nauczycieli odbywa się za pomocą rozmów telefonicznych, przeprowadzanych przez pracowników merytorycznych oferenta, z gminnymi pełnomocnikami ds. profilaktyki, kierownikami ośrodków pomocy społecznej, dyrektorami szkół itp. Szczegóły organizacyjne:
 • Czas trwania szkolenia- 32h ( 4 dni x 8 godzin)
 • Superwizja- 4h

Rekomendowane programy profilaktyczne