PROFILAKTYKA DLA DYDAKTYKA

Tematyka: włączenie profilaktyki w proces dydaktyczny
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 16 lub 32 godziny lekcyjne

Profilaktyka w  życiu szkoły. Oprócz zajęć dydaktycznych i wychowawczych, nie można zapominać o profilaktyce, która doskonale uzupełnia działania wychowawcze. Każda placówka powinna tworzyć własny, dostosowany do jej potrzeb system oddziaływań profilaktycznych. Jako osoby organizujące od wielu lat dobrze oceniane warsztaty dla uczniów mamy świadomość, że przeprowadzając je, inicjujemy pewien proces zmian. Proces, który najbardziej efektywny jest w sytuacji, kiedy wspierany jest także po zakończeniu warsztatów. Powstaje więc pytanie, kto w kadrze nauczycielskiej oprócz pedagogów szkolnych powinien rozmawiać z uczniami o profilaktyce? Wychowawcy czy może nauczyciele przedmiotu? Każda z tych osób w naszej opinii może i powinna kontynuować nasze działania. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się m.in. o tym, jak włączyć profilaktykę w proces dydaktyczny, wzmacniać czynniki chroniące młodzież przed zachowaniami ryzykownymi i jak rozmawiać o profilaktyce, żeby uświadamiać, ale nie zachęcać.

Profilaktyka dla dydaktyka nastawiona jest na realizację szkoleń nauczycieli w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, agresji oraz innych zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej przy jednoczesnym promowaniu zdrowego stylu życia bez substancji psychoaktywnych.
Celem realizacji jest ukształtowanie odpowiednich postaw wśród młodzieży, poprzez wcześniej przeszkolone i przygotowane osoby, które są bezpośrednio
odpowiedzialne za realizację profilaktyki w szkołach.

Podczas prowadzonych przez nas szkoleń nauczyciele uczą się w jaki sposób pracować z młodzieżą. Program Profilaktyka Dla Dydaktyka to mini szkoła trenerów dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.  W ramach programu omawiamy również z uczestnikami skuteczne strategie i programy profilaktyczne szczególne te będące w bazie programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU).

Program polega między innymi na treningu umiejętności interpersonalnych, takich jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, aktywne słuchanie czy radzenie sobie ze stresem oraz omówieniu zagadnień zdrowego stylu życia, substancji psychoaktywnych i ich wpływu na nasze życie i zdrowie. Uczestnicy w trakcie warsztatu zyskują wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości a w konsekwencji zachowań agresywnych. Uczestnicy  uzyskują ponadto wiedzę na temat różnych rodzajów przemocy rówieśniczej i domowej: fizycznej, werbalnej, ekonomicznej i seksualnej.

Dzięki uczestnictwu w programie uczestnicy uzyskają umiejętność oddziaływania na postawy prozdrowotne swoich uczniów – nie tylko w momencie realizacji programu ale w dłuższej perspektywie pracując z młodzieżą.

Cele ogólne programu

·      Przeciwdziałanie uzależnieniom

·      Przeciwdziałanie agresji i przemocy – domowej i rówieśniczej

·      Promocja zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych

·      Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów poprzez skuteczną realizację programów profilaktycznych

·      Podnoszenie kompetencji psychospołecznych nauczycieli, a pośrednio ich uczniów

Cele szczegółowe programu:

·      Budowanie relacji które pozwolą na dobrą współpracę w środowisku szkolnym

·       Zwiększenie kompetencji interpersonalnych  nauczycieli

·      Nauczenie uczestników jak reagować w sytuacjach, gdy uczniowie znajdują się pod wpływem substancji psychoaktywnych – jak rozpoznawać i gdzie zwracać się o pomoc

·      Przekazanie
uczestnikom treści merytorycznych dotyczących skutków działania
substancji psychoaktywnych oraz mechanizmów przemocy domowej i
rówieśniczej.

·      Wzmocnienie systemu wsparcia koleżeńskiego w odwołaniu do wartości takich jak koleżeństwo, zaufanie, przyjaźń, miłość

·      Skutki prawne zażywania substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocy

 

OPCJA DODATKOWA SUPERWIZJA REALIZATORÓW:

Proponujemy realizację szkolenia dodatkowego w okresie od 1 do 3 miesięcy po pierwszym szkoleniu w  formie 4-godzinnej superwizji pracy profilaktycznej nauczycieli. Będzie ono miało na celu pogłębienie integracji grupy, superwizję zrealizowanych przez nią działań, a także wyznaczenie kolejnych celów dydaktycznych.  Przykładowe tematy mogą dotyczyć ról grupowych, prowadzenia zajęć profilaktycznych w klasach, omówieniu trudnych sytuacji w codziennej pracy. Warsztaty będą miały również na celu utrzymanie projektu po jego zakończeniu – głównym celem jest danie know how którzy w nowym roku działać już jako samodzielna grupa odpowiednio przygotowanych profilaktyków.