Program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna to program, który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. Program został stworzony przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w składzie: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, mgr Anna Borucka. Program powstał w odpowiedzi na wzrost używania przez młodzież zarówno legalnych, jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz obniżenie się wieku inicjacji stosowania tych substancji. Zastosowanie programu rekomendowanego jest jednak znacznie szersze i obejmuje również przeciwdziałanie takim zachowaniom niepożądanym, jak agresja i przemoc rówieśnicza, problemy w nauce, nieodpowiednie zachowanie na lekcjach, wagarowanie itp. Adresaci programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna:
  • rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  • nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne w swoich klasach
Główne cele szkolnej interwencji: 1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu przejawianiu zachowań ryzykownych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia, które polega na:
  • utrzymaniu więzi z dzieckiem
  • nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami
  • udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu
2. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. Składa się na to:
  • wprowadzenie zmian o charakterze systemowym
  • podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole
  • budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych 
Uczniowie objęci programem Szkolna Interwencja Profilaktyczna Beneficjentami programu są uczniowie, którzy okazjonalnie przejawiający zachowania ryzykowne, szczególnie sięgający po środki psychoaktywne lub przejawiający zachowania agresywne.’ Więcej informacji o programie Szkolna Interwencja Profilaktyczna pod numerem telefonu 12-251-61-04.