Program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Szkolna Interwencja Profilaktyczna to program, który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. Program został stworzony przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w składzie: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, mgr Anna Borucka. Program powstał w odpowiedzi na wzrost używania przez młodzież zarówno legalnych, jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz obniżenie się wieku inicjacji stosowania tych substancji. Zastosowanie programu rekomendowanego jest jednak znacznie szersze i obejmuje również przeciwdziałanie takim zachowaniom niepożądanym, jak agresja i przemoc rówieśnicza, problemy w nauce, nieodpowiednie zachowanie na lekcjach, wagarowanie itp.

Adresaci programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna:

  • rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  • nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne w swoich klasach

Główne cele szkolnej interwencji:
1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu przejawianiu zachowań ryzykownych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia, które polega na:

  • utrzymaniu więzi z dzieckiem
  • nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami
  • udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu

2. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. Składa się na to:

  • wprowadzenie zmian o charakterze systemowym
  • podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole
  • budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych 

Uczniowie objęci programem Szkolna Interwencja Profilaktyczna
Beneficjentami programu są uczniowie, którzy okazjonalnie przejawiający zachowania ryzykowne, szczególnie sięgający po środki psychoaktywne lub przejawiający zachowania agresywne.’

Więcej informacji o programie Szkolna Interwencja Profilaktyczna pod numerem telefonu 12-251-61-04.