Szkolenie dla Miejskich/Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pierwsze na rynku szkolenia indywidualne wprowadzające (dla nowych członków) i uzupełniające (dla dotychczasowych członków).
Możliwość dostosowania indywidualnego programu szkolenia w zależności od potrzeb gminy/miasta. Program szkolenia zgodny z zalecaniami PARPA upoważniający do uzyskania certyfikatu szkoleniowego umożliwiającego pracę w M/GKRPA.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy prawne i założenia sytemu rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce.

 • wyjaśnienie zasad powoływania i odwoływania członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • wymogi formalne obowiązujące członków komisji
 • omówienie funkcji regulaminu działania komisji oraz kryteriów przydatnych przy jego układaniu.

Zadania komisji wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • rozwinięcie umiejętności i wiedzy niezbędnych do diagnozowania problemów alkoholowych w rodzinach
 • zwiększenie wiedzy na temat możliwości pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie
 • zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia systemu pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
 • prowadzenie rozmów motywacyjnych (zaproszenia i wezwania dla osób nadużywających alkoholu, sposoby   prowadzenia takich rozmów, sporządzanie dokumentacji z przebiegu rozmów)
 • opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • przygotowanie do podejmowania skutecznej interwencji wobec klientów gminnej komisji, omówienie trudnych przypadków.

Kontrola punktów sprzedaży (zasady wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 • upoważnienia dla członków komisji, powiadomienie przedsiębiorcy (termin i forma),
 • elementy podlegające kontroli , legitymacja służbowa członków komisji, protokół po kontrolny, zalecenia pokontrolne,
 • wnioski dla wójtów, burmistrzów, prezydentów.
 • przygotowanie członków komisji dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi do zbudowania skutecznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja w świetle nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 • współpraca M/GKRPA z zespołami interdyscyplinarnymi działającym na terenie gminy
 • alkohol, narkomania, przemoc w rodzinie –socjopsychologiczne studium problemu
 • organizacja pomocy dla rodzin

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie indywidualne

Zaletą tej propozycji jest niewątpliwie to, że nie muszą Państwo organizować szkolenia dla całej komisji, jeśli zachodzi potrzeba przeszkolenia tylko kilku jej członków (nowych lub obecnych). zapraszamy do skorzystania z naszej atrakcyjnej propozycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu cała komisja zaoszczędzi czas i pieniądze, a uczestnicy szkolenia dodatkowo zyskają dzięki bardziej efektywnej i zindywidualizowanej formie pracy z naszym szkoleniowcem. Szkolenia odbywają się standardowo we wskazanym przez Państwa miejscu i trwają 3 godziny zegarowe.

Szkolenie grupowe

Kompleksowe szkolenie dla całej komisji (maksymalnie 30 osób). Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Istnieją dwa możliwe warianty szkolenia:

#wykładowo-dyskusyjne: czas trwania: 5 godzin szkoleniowych (5×45 minut)
#warsztatowe: 8 godzin szkoleniowych  (8×45 minut)