Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych

Główny cel szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego jest zwiększenie wiedzy oraz umiejętności pracowników instytucji, integracji i pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych. Chcemy nauczyć ich członków skutecznych oraz innowacyjnych metod działania przeciwko problemom społecznym związanym z przemocą. Doskonale bowiem zdajemy sobie sprawę zarówno z wagi samego problemu, jak też z doniosłości roli, jaką te Zespoły odgrywają w lokalnych społecznościach.

Szczegółowe cele szkolenia:

 • lepsze poznanie specyfiki zespołów interdyscyplinarnych i ich znaczenia w pracy socjalnej
 • ukazanie zalet pracy zespołowej oraz roli przywódcy zespołu
 • diagnoza lokalnych problemów społecznych pojawiających się w trakcie pracy, utrudniających podejmowanie ważnych decyzji
 • nawiązanie oraz doskonalenie współpracy przez Zespół z lokalnymi służbami i instytucjami , takimi jak policja, OPS, KRPA, służba zdrowia, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe
 • podnoszenie kompetencji pracowników zespołów interdyscyplinarnych -umiejętne programowanie działań społecznych
 • uwrażliwianie lokalnych środowisk na problem przemocy

Program szkolenia:

 • rodzaje zespołów interdyscyplinarnych, korzyści płynące z ich funkcjonowania, charakterystyczne obszary działalności, wpływ ZI na efekty pracy socjalnej
 • rola poszczególnych członków zespołu
 • formalne aspekty funkcjonowania ZI : ochrona danych osobowych, dokumenty regulujące pracę zespołów, ocena działania zespołów
 • procedura Niebieskiej Karty i jej rola w życiu gminy/miasta
 • podstawowe założenia pracy z osobą doznającą przemocy, działania wobec osoby stosującej przemoc
 • interwencja kryzysowa – charakterystyka, etapy działania, obowiązujące procedury
 • praca zespołowa w przeciwdziałaniu przemocy: zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze w świetle nowej ustawy, ich rola i zadania, jak pracować pomimo przeszkód
 • systemowe przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: zadania instytucji pomocowych, programy pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą, akty prawne dotyczące przemocy fizycznej i psychicznej
 • pytania do prowadzącego, wymiana spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami szkolenia ,rozdanie dyplomów

Forma szkolenia:
Szkolenie indywidualne (nowość na rynku!)

Zaletą tej propozycji jest niewątpliwie to, że nie muszą Państwo organizować szkolenia dla całego Zespołu, jeśli zachodzi potrzeba przeszkolenia tylko kilku jego członków (nowych lub obecnych). zapraszamy do skorzystania z naszej atrakcyjnej propozycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały Zespół zaoszczędzi czas i pieniądze, a uczestnicy szkolenia dodatkowo zyskają dzięki bardziej efektywnej i zindywidualizowanej formie pracy z naszym szkoleniowcem. Szkolenia odbywają się standardowo we wskazanym przez Państwa miejscu i trwają 3 godziny zegarowe*.

Szkolenie grupowe

Kompleksowe szkolenie dla całej komisji (maksymalnie 30 osób). Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Istnieją dwa możliwe warianty szkolenia:

#1: czas trwania: 5 godzin (wraz z przerwami).
#2: czas trwania: 8 godzin (wraz z przerwami).