TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

Tematyka: komunikacja asertywność
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Asertywność to umiejętność, która pozwala dziecku na sprawne funkcjonowanie w świecie społecznym, a także jest elementem zdrowej komunikacji w bliskich relacjach. Jeżeli nie zostanie ona wykształcona, młody człowiek może się spotkać z wieloma trudnościami takimi jak niesatysfakcjonujące relacje i sytuacja zawodowa. To z kolei może się przyczyniać do większej podatności na stres i chęć sięgnięcia po niezdrowe używki. W trakcie zajęć uczestnicy ćwiczą zachowania asertywne w różnych sytuacjach, a także rozróżniać komunikaty asertywne, uległe i agresywne. Zdobędą także umiejętność rozróżniania komunikatu “Ja” od komunikatu “Ty” oraz formułowania asertywnych wypowiedzi. W programie stosowane są metody aktywizujące między innymi: praca w grupach, w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, gry i zabawy integracyjne stymulujące kreatywność oraz zajęcia ruchowe rozładowujące ewentualne napięcie.