Urszula Szczurek

Psycholog, trener, konsultant i terapeuta motywujący. Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Posiada dwuletnie doświadczenie w pracy z pacjentami oddziałów szpitalnych, przychodni i klinik.

Pracowała w Punkcje Konsultacyjnym oraz w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (dawna Izba Wytrzeźwień) oraz alkoholowym Telefonie Zaufania w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
Jako trener realizuje systemowe programy profilaktyczne w zakresie uzależnień, agresji i wykluczenia społecznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów, pedagogów i psychologów szkolnych w wymiarze kilkuset godzin (profilaktyka, motywacja, zmiana zachowania, wsparcie uczniów z diagnozą, wypalenie zawodowe, metody trenerskie w pracy nauczycieli, superwizja zespołów pedagogicznych i inne).

Ula najczęściej pracuje przy projektach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia, rodzin korzystających z pomocy społecznej, młodzieży pozostającej w pieczy zastępczej. Często realizuje też szkolenia dla pracowników ośrodków pomocowych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych z motywowania do podjęcia leczenia odwykowego aktywizacji życiowej i zawodowej.