Żyrowa

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Szkoła Podstawowa w Żyrowej

Aktywizujące formy warsztatowe zastosowane przez prowadzącego zajęcia sprzyjały swobodnym i logicznym wypowiedziom uczniów, bogaceniu ich zasobu leksykalnego […] poznaniu przejawów zw[iązanych] z przemocą słowną i przemocą fizyczną […]

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację