Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych wykonujemy w oparciu o szereg badań ankietowych przeprowadzanych w terenie. Badania przeprowadzamy wśród: dorosłych mieszkańców gminy/miasta, młodzieży szkolnej (zarówno szkoła podstawowa, jak też gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna), sprzedawców napojów alkoholowych. Pozostałe informacje potrzebne do opracowania raportu dotyczącego lokalnych zagrożeń społecznych pozyskujemy w jednostkach działających na terenie gminy/miasta tj. w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej, posterunkach policji, komisjach ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ośrodkach zdrowia (metryka gminy)

Zagadnienia poruszane w diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych :

1) Diagnoza, dorośli mieszkańcy a alkohol – specyfika problemów społecznych wśród mieszkańców, poglądy i postawy wobec alkoholu, spożycie alkoholu. Badamy szkody społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, dynamiką zachowań alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat (zmiany w obyczajowości I świadomości społecznej, wzrost lub spadek spożycia), alkohol w pracy (co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat), obyczaj abstynencki, skuteczność oddziaływań profilaktyczno – terapeutycznych, problemy narkotykowe i przemoc domowa widziane oczyma dorosłych oraz stan wiedzy i świadomość odnośnie spożywania i nadużywania alkoholu.

2) Młodzież gminy/miasta a alkohol – oceniamy sytuację społeczno-materialną uczniów, stan zasobów, a także dotychczasowe działania profilaktyczne prowadzone na terenie gminy/miasta. Sprawdzamy wiedzę i postawy uczniów wobec alkoholu, skalę problemu z używkami, postawy osób dorosłych i ich związek z piciem alkoholu przez młodzież. Badania przeprowadzamy w różnych grupach wiekowych, co daje nam możliwość oszacowania skali problemu i dotarcia do ich źródeł.

3) Młodzież szkolna a narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne – badamy wiedzę uczniów dotyczącą problemu uzależnień (narkotyki, dopalacze itp.) Sprawdzamy czy dany problem zaistniał na terenie gminy/szkoły, dostępność środków odurzających. W obszarze naszych badań również poruszamy problem palenia papierosów, skalę wiek rozpoczęcia itp.

4) Przemoc (fizyczna i psychiczna) – badamy zjawisko przemocy zarówno rówieśniczej jak i domowej. Pytamy uczniów między innymi o to, czy bezpiecznie czują się w szkole, o przyczyny zachowań agresywnych, a także ich wiedzę na temat możliwych reakcji w obliczu agresywnych zachowań. Porównujemy również obraz przemocy domowej z punktu widzenia osoby dorosłej i młodzieży.

5) Nowe zagrożenia – uzależnienia od komputera, portali społecznościowych, telefonów komórkowych, hazard (zakłady sportowe typu STS, internetowe gry hazardowe, maszyny typu „jednoręki bandyta” , cyberprzemocy. Staramy się oszacować skalę problemu, dociec jego przyczyn, a także sprawdzić stan wiedzy młodych ludzi związanej z poruszaną tematyką.

Dlaczego warto powierzyć realizację diagnozy Centrum Działań Profilaktycznych:

  • Legitymujemy się bardzo duże doświadczenie w realizacji dokumentów strategicznych (m.in. diagnoz lokalnych zagrożeń społecznych, programów profilaktycznych, strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii rozwoju gmin)
  • Posiadamy ogromną bazę zadowolonych klientów, którzy dzięki naszym diagnozom i strategią mogą lepiej planować swoje działania
  • Indywidualnie dostosowujemy kwestionariusz badawczy do danej Gminy/Miasta
  • Za opracowanie dokumentu odpowiada każdorazowo zespół doświadczonych ekspertów, a każdy dokument diagnozy przed oddaniem do oprawy jest przesyłany do Państwa akceptacji.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ PREZENTACJI DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH U PAŃSTWA W GMINIE/MIEŚCIE!

KAŻDA GMINA/MIASTO OTRZYMUJE USTALONĄ ILOŚĆ WERSJI PAPIEROWEJ (W PEŁNYM KOLORZE) ORAZ JEDNĄ UNIKATOWĄ WERSJĘ DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH PREZENTACYJNĄ.

DODATKOWO OTRZYMUJECIE PAŃSTWO SPECJALNIE DEDYKOWANĄ PŁYTĘ CD Z NADRUKIEM HERBU GMINY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ PREZENTACJA DIAGNOZY ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH.

Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z COVID-19 ISTNIE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH ZA POMOCĄ INTERNETOWYCH NARZĘDZI BADAWCZYCH.