Fundacja CDP

Misja Fundacji

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie i pomoc w zakresie uzależnień, agresji i przemocy (szczególnie w rodzinie), bezrobocia, chorób psychicznych i wykluczenia społecznego. Zadania te realizuje poprzez szeroko rozumianą profilaktykę. Udziela wsparcia dla gmin i jednostek podległych w zakresie polityki społeczno-zdrowotnej. Promuje zdrowy styl życia i „zdrowe” relacje interpersonalne. Pomagamy szkołom realizować profilaktykę oraz doskonalić zawodowo nauczycieli, prowadzimy programy profilaktyczne dla dzieci.

Jak działamy?

Fundacja realizuje konkursy, w których uczestnicy mogą wziąć nieodpłatny udział. Organizujemy programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli! W tym celu współpracujemy z urzędami gmin oraz marszałkowskimi. 

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w nieodpłatnych zajęciach w ramach konkursu zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 12 251 61 04 lub mailowo: biuro@cdp-szkolenia.pl

Socjoterapia pod żagalmi!

AHOJ, WIELKA PRZYGODO NA MAZURACH!
Mamy ostatnie wolne miejsca dla młodzieży z Jeleniej Góry na BEZPŁATNYM letnim rejsie socjoterapeutycznym po Wielkich Jeziorach Mazurskich w terminie 19-26 sierpnia 2023.
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych wraz z Miastem Jelenia Góra organizuje 7-dniowy obóz żeglarski: pn. ,,Socjoterapia pod żaglami” z autorskim programem prowadzony przez doświadczoną kadrę przy zapewnieniu dodatkowych atrakcji (m.in nauka żeglarstwa, warsztaty cyrkowe i teatralne).
Opiekunami będą osoby doświadczone w prowadzeniu analogicznych projektów, posiadające wykształcenie kierunkowe na kierunku psychologia, wśród nich będą również dyplomowani socjoterapeuci.
Do udziału zapraszamy młodzież z Miasta Jelenia Góra w wieku 14-19 lat
Oferujemy:
* Dojazd z i do Jeleniej Góry
* Codzienne wyżywienie
* Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowane osoby
* Zajęcia żeglarskie, artystyczne i twórcze
* Łączna liczba uczestników – 24 osoby (4 łodzie x 6 osób) oraz 7 opiekunów
* Obowiązuje opłata rezerwacyjna: 200 zł
 
Szczegóły i zapisy pod numerami telefonu: 534 690 752 lub 531 609 531

KONKURSY

Wielkopolska - Trening Zachowań Asertywnych

Informacje o konkursie:

Celem realizacji zadania publicznego jest skuteczna implementacja Treningu Zachowań Asertywnych z elementami redukcji stresu w placówkach szkolnych z terenu województwa wielkopolskiego, które wyrażają potrzebę i chęć ograniczenia zachowań ryzykownych uczniów w związku z używaniem narkotyków, papierosów, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Zakłada się, że długofalowym efektem przeprowadzonego projektu będzie faktyczne ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez fakt nabycia przez nich umiejętności asertywnego reagowania na presję rówieśniczą, a także odmawiania uczestnictwa w zachowaniach szkodliwych z punktu widzenia zdrowia i dbania o własne zdania. Ponadto umiejętność stosowania technik redukcji stresu przez uczniów oraz konstruktywnej i asertywnej komunikacji (opartej na komunikacie ja i nie stosującej manipulacji) zarówno przez uczniów jak i rodziców i wychowawców w dłużej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia napięcia odczuwanego przez uczniów w związku z życiem szkolnym i domowym. To natomiast przełoży się na zmniejszenie częstotliwości zachowań ryzykownych (stres jest czynnikiem ryzyka), w tym spożywania substancji psychoaktywnych. Oczekiwanie efektów zmniejszenia używania substancji przez młodzież wynika bezpośrednio z koncepcji, zgodnie z którą redukcja czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących przekłada się na zmniejszenie zachowań ryzykownych (Michel, 2014).   

Świętokrzyskie
Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Informacje o konkursie:

Używanie nielegalnych jak i legalnych substancji psychoaktywnych przez dziecko jest zawsze zachowaniem ryzykownym. Nawet okazjonalne sięganie po substancje psychoaktywne może prowadzić do negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Aby zapobiec poważnym szkodom w efekcie ich używania, interwencję trzeba podejmować jak najwcześniej. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej nawiązuje do interwencji kryzysowej. Adresowana jest do dzieci i ich rodziców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko narkotyków. Bardzo często nauczyciele w przypadku wystąpienia sytuacji problemowych nie wiedzą co w takiej sytuacji zrobić. 

 

Szkolna Interwencja profilaktyczna jest propozycją działań, jakie przedstawiciele szkoły mogą podjąć, aby pomóc uczniowi i jego rodzicom w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową i ułatwić rozwiązanie problemu związanego z używaniem przez dziecko substancji psychoaktywnych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że interwencja profilaktyczna, której celem jest pomoc, a nie represjonowanie, może być stosowana z powodzeniem wobec uczniów, którzy okazjonalnie sięgają po środki psychoaktywne lub w przypadku sporadycznego łamania innych zasad szkolnych. Osiągnięciu pożądanych efektów sprzyja przestrzeganie proponowanej procedury interwencji – im więcej elementów metody wykorzystuje osoba prowadząca interwencję, tym większe prawdopodobieństwo zmiany zachowania przez ucznia. Szczególnie ważna jest praca metodą kontraktu, zwłaszcza, gdy sposób opracowania i treść są zgodne z proponowanym schematem. Przyjęte w szkole rozwiązania systemowe i klimat stworzony wokół kwestii związanych z substancjami psychoaktywnymi mogą sprzyjać (lub utrudniać) funkcjonowanie metody interwencji. 

Pomorskie "Program profilaktyczny debata"

Projekt zakłada realizację na terenie szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego
Programu Profilaktycznego Debata.  Program prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Spotkania w ramach programu przewidziane są dla pojedynczych klas (około 30 osób). Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Łódzkie "Program profilaktyczny debata"

Projekt zakłada realizację na terenie szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego
Programu Profilaktycznego Debata.  Program prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Spotkania w ramach programu przewidziane są dla pojedynczych klas (około 30 osób). Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

https://www.lodzkie.pl/

Łódzkie Szkolna Interwencja Profilaktyczna

„Szkolna interwencja profilaktyczna” to projekt z obszaru profilaktyki selektywnej dotyczący zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów szkół. Interwencja sprzyja planowaniu wsparcia dla uczniów sięgających po alkohol, papierosy, narkotyki oraz określaniu stopnia zagrożenia. Program kierowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych i nauczycieli –realizatorów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Służy przede wszystkim przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze).

https://www.lodzkie.pl/

Łódzkie Unplugged

W trakcie zajęć uczniowie poznają sposoby na radzenie sobie z konformizmem i naciskiem grupowym. Poszerzą wiedzę związaną z czynnikami ryzyka i chroniącymi przed alkoholizmem i uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych, a także o przyczynach i konsekwencjach palenia papierosów. Zakwestionowane zostaną przekonania normatywne związane z rozpowsze-chnianiem zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi. Zajęcia skupiają się także na kształtowaniu umiejętności bezpiecznego wyrażania swoich emocji, asertywnej obrony swoich racji oraz innych kompetencjach społecznych. Program rozwija zdolność do radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

https://www.lodzkie.pl/

Małopolska Szkolna Interwencja Profilaktyczna + Debata

Szkolna interwencja profilaktyczna” to projekt z obszaru profilaktyki selektywnej dotyczący zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów szkół. Interwencja sprzyja planowaniu wsparcia dla uczniów sięgających po alkohol, papierosy, narkotyki oraz określaniu stopnia zagrożenia. Program kierowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych i nauczycieli –realizatorów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Służy przede wszystkim przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze).

Program Profilaktyczny Debata opiera się na zmianie przekonań normatywnych, któa stanowi podstawę całego programu. Zabieg ten polega na zdiagnozowaniu przekonań normatywnych prezentowanych przez klasę i próba ich modyfikacji. Celem jest odsłanianie rzeczywistej częstości zachowań destrukcyjnych występujących w grupie i towarzyszących im przekonań uczestników programu (np. nie ma zabawy bez alkoholu, podobnie wesela).

Celem programu jest: zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych związanych z alkoholem podejmowanych przez młodzież, ukształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, zmniejszenie ryzyka wystąpienia krótkoterminowych i odroczonych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Program kierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat uczęszczających do szkół podstawowych i średnich.

Podlaskie Program Profilaktyczny Debata

Zmiana przekonań normatywnych – stanowi podstawę całego programu. Zabieg ten polega na zdiagnozowaniu przekonań normatywnych prezentowanych przez klasę i próba ich modyfikacji. Celem jest odsłanianie rzeczywistej częstości zachowań destrukcyjnych występujących w grupie i towarzyszących im przekonań uczestników programu (np. nie ma zabawy bez alkoholu, podobnie wesela).

 

Celem programu jest: zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych związanych z alkoholem podejmowanych przez młodzież, ukształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, zmniejszenie ryzyka wystąpienia krótkoterminowych i odroczonych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Program kierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat uczęszczających do szkół podstawowych i średnich.

Warmińsko - Mazurskie Program Domowych Detektywów

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” służy opóźnieniu inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Program znajduje się w bazie europejskich programów rekomendowanych EDDRA oraz banku programów rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBPN oraz IPiN. Posiada najwyższy z możliwych, bo III stopień rekomendacji. Odbiorcami programu są uczniowie kl. IV lub kl. V szkół podstawowych i ich rodzice. Edukacja odbywa się w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami. W sposób konstruktywny angażuje rodziców, którzy traktowani są jako partnerzy działań. Treści programu są zgodne z podstawa programową kształcenia ogólnego dla klas IV-V SP oraz ogólnymi założeniami prowadzenia działań profilaktycznych na terenie szkół.

 

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Zbadanym efektem programu jest wpływ na ograniczenie częstości picia alkoholu przez uczniów oraz zmniejszenie intencji uczniów dot. picia alkoholu w przyszłości. Wpływa również na przyrost wiedzy uczestników na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Jego skuteczność jest potwierdzona w wielu badaniach ewaluacyjnych, a treści są spójne z podstawą programową kształcenia dla klas IV-VI SP.  Możliwa jest także kontynuacja programu w następnym roku nauki. 

Warmińsko - Mazurskie Szkolna Interwencja Profilaktyczna

„Szkolna interwencja profilaktyczna” to projekt z obszaru profilaktyki selektywnej dotyczący zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów szkół. Interwencja sprzyja planowaniu wsparcia dla uczniów sięgających po alkohol, papierosy, narkotyki oraz określaniu stopnia zagrożenia. Program kierowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych i nauczycieli –realizatorów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Służy przede wszystkim przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze).

Gmina Miasta Toruń - Program Profilaktyczny "Debata" oraz "Cukierki"

„Program profilaktyczny Debata” służy opóźnianiu inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Realizowany jest w szkołach podstawowych wśród uczniów w wieku 12-15 lat. Opiera się o metody aktywizujące i zmianę przekonań normatywnych dzieci i młodzieży dot. alkoholu oraz poszerza wiedzę na temat szkodliwych konsekwencji związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Oznacza to, że ma naukowo udowodnioną skuteczność oraz sprawdzoną jakość.

„Cukierki” są programem kierowanym do młodszych dzieci, uczęszczających do klas 1-3 szkół podstawowych. Przedstawia podstawowe informacje o uzależnieniach i szkodliwości substancji psychoaktywnych. Skupia się na pracy z emocjami w tym umiejętności zauważania i nazywania emocji. Rozwija samodzielne i twórcze myślenie, wzmacnia pozytywny obraz własnej osoby oraz uczy współpracy, jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym. Uczy także szacunku do personelu szkolnego, który może udzielić pomocy w trudnych sytuacjach. W trakcie zajęć dzieci wezmą udział w czytaniu bajki z podziałem na role, pracach plastycznych, opisie ilustracji, burzach mózgów, dramach oraz pracy w grupie.

Oba programy: „Program profilaktyczny Debata” oraz „Cukierki” przeznaczone są dla szkół podstawowych z Torunia w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego „Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych Debata oraz Cukierki”. Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. Kwota dofinansowania wynosi 35.000 zł.

NASZA OFERTA